در خصوص تریاژ:

واژه تریاژ شاید در هر رشته تخصصی پزشکی مفهوم خاص خود را داشته باشد و شایـد سـاده ترین مفهـوم آن هدایت بیمـار بـه محـل مناسبی جهـت درمان

باشد.آنچه در بخش اورژانس به نام تریاژ شناخته می شود در حقیقت کامل ترین مفهوم تریاژ است که به معنی اولویت دادن به درمان بیماران براساس شدت

وخامت بیماری و میزان شلوغی بخش اورژانس است.به علت سادگی الگوریتم و عـدم معین کردن محدودیت زمانی برای بیماران خوشحال و تطابق بیشتر با

شرایط اورژانس های کشورمان که با رشد روز افزون مراجعه بیماران مواجـه هستنـد، روش ESI برای تریاژ بیماران انتخاب شد و پس از مطالعه گسترده در این

زمینه و آموزش پرستاران اورژانس ، در بیمارستان ها راه اندازی شد.

لذا جهت رسیدگی سریع به بیماران و افزایش رضایتمندی آنها اتـاق تـریاژ بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم تجهیز شده است . پرستار تریاژ و سپس پزشک

براساس صلاحدید و شرایط بیماران در اتاق تریاژ بیماران را معـاینه و بـه محل مناسب راهنمایی می نمایند.همچنین قابل ذکر است براساس دستوالعمل تریاژ

ESI در این بیمارستان جهت تریاژ بیماران از سیستم نوبت دهی استفاده نمی شود.

ما بر این باوریم که کیفیت مراقبت از بیماران با برقراری یک سیستم واحد استاندارد شده برای تریاژ در بخش اورژانس و تحلیل دسته بندی حدت بیماران ارتقاء

یابد .

دلایل استفاده از سیستم تریاژ:

1-افزایش رضایتمندی بیماران

2- رسیدگی سریع و نجات جان بیماران بدحال

3- جلوگیری ار آسیب های جدی به ارگانهای حیاتی و اعضای بیمار

4- کاهش ازدحام در اورژانس بیمارستان

5- ثبت مستندات و وجود سیستم قابل پایش و اصلاح

........................................................................................................................................................

مطالب پیشنهادی: آموزش به بیمار دیابتی ، کار با دستگاه بخور برای کودکان ، فشار خون

«اورژانس»

«صفحه اصلی»