سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر فاطمه مریم هرو آبادی (متخصص داخلی)

مسئول بخش: فرشته فاطمی    کارشناس پرستاری

پرسنل واحد : پرستار ، نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه زیرزمین                        شماره تلفن داخلی بخش: 1036

پزشکان بخش:

خانم دکتر مریم شمسایی              متخصص داخلی

خانم دکتر مریم هروآبادی                متخصص داخلی

ماموریت واحد:

1. افزایش رضایتمندی مراجعین به بخش همودیالیز با نارسایی مزمن کلیه.

2.  پذیرش بیماران در صورتیکه آزمایشات HBS منفی باشد و در صورت مثبت بودن HBS  انتقال بیماران به مرکز جیجیان.

3.  ثبت واکسیناسیون شروع و تاریخ آن در دفتر واکسیناسیون .

4.  آموزش و راهنمایی جهت صدور دفترچه بیماریهای خاص.

5.  آموزش نحوه مراقبت از فستیول گرافت و کاتتر به بیماران.

6.  آموزش رعایت رژیم غذایی مناسب و محدود کردن مصرف مایعات.

7.  مشخصات بیمار به همراه آدرس در دفتر پذیرش بخش ثبت می شود.

8.  انجام آزمایشات جهت کفایت دیالیز.

9.  مراقبت پرستاری حین و پس از دیالیز.

10. ترخیص بیماران پس از انجام دیالیز و مراقبتهای درمانی و پرستاری .

امکانات و تجهیزات بخش:

 

دستگاهR.O مجزا بودن اتاق  ، تعداد 5 تخت و 4 دستگاه همودیالیز.

مطالب پیشنهادی: ورزش در دیالیز، تغذیه در بیمار دیالیزی، علائم هشدار و عوارض حین دیالیز، رژیم غذایی در بیماران دیالیزی

«تالاسمی»

«صفحه اصلی»