صفحه اصلی > بهبود کیفیت > کمیته ها > جدول زمانبندی برگزاری کمیته های سال 97 

جدول زمانبندی برگزاری کمیته های بیمارستانی شش ماهه اول 97

ردیف

 نام کمیته

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

1

کمیته پایش وسنجش کیفیت

20/1/97

-

3/3/97

-

4/5/97

-

2

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

22/1/97

22/2/97

10/3/97

6/4/97

9/5/97

6/6/97

3

کمیته  مدیریت خطر حوادث وبلایا

27/1/97

27/2/97

21/3/97

14/4/97

18/5/97

14/6/97

4

کمیته  اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی ودارو درمان وتجهیزات پزشکی

21/1/97

18/2/97

24/3/97

20/4/97

16/5/97

20/6/97

5

کمیته اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای

30/1/97

30/2/97

20/3/97

12/4/97

24/5/97

22/6/97

6

کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمن

28/1/97

20/2/97

28/3/97

26/4/97

17/5/97

25/6/97

7

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

-

-

28/3/97

-

-

25/6/97

8

کمیته بهداشت محیط

26/1/97

26/2/97

22/3/97

13/4/97

11/5/97

11/6/97

9

کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

26/1/97

26/2/97

22/3/97

13/4/97

11/5/97

11/6/97

10

کمیته مرگ و میر و عوارض،آسیب شناسی و نسوج- کمیته کاهش مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه ،کمیته مرگ مادران،کمیته مرگ پریناتال ،کمیته احیای نوزاد

29/1/97

31/2/97

31/3/97

28/4/97

30/5/97

27/6/97

11

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

23/1/97

16/2/97

9/3/97

24/4/97

28/5/97

18/6/97

12

کمیته اورژانس / تعیین تکلیف بیماران

27/1/97

27/2/97

21/3/97

14/4/97

18/5/97

12/6/97

13

کمیته طب انتقال خون

19/1/97

4/2/97

30/3/97

11/4/97

2/5/97

21/6/97

14

کمیته مدیریت اجرایی

30/1/97

19/2/97

29/3/97

27/4/97

27/5/97

22/6/97