بلوک زایمان

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: خانم دکتر مژگان کریمی     متخصص و جراح زنان و زایمان و ناباروری

سرپرستار بخش: خانم مریم مطوری       کارشناس مامایی 

تعداد پرسنل : ماما  و نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه 3

شماره تلفن داخلی بخش:1007 

پزشکان متخصص:

خانم دکتر ساغربهشتی                     متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی                     متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سپیده مهدی قلب              متخصص و جراح  زنان و زایمان و ناباروری

خانم دکتر الهه سیاری فرد                 متخصص و جراح  زنان و زایمان و ناباروری

ماموریت و اهداف بخش:

1-معاینه مادران باردار و زنان در اسرع وقت و به روش استاندارد

2-درمان سرپایی زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان توسط متخصص زنان و یا ماما

3- انجام زایمان بدون درد و به روش مناسب و استاندارد جهت زنان باردار

4- ارتقاء مراقبت از نوزادان در اتاق زایمان

5- برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان جهت آگاهی مراجعین از نحوه زایمان طبیعی و نیز ترویج زایمان طبیعی توسط ماما ها جهت ارتقاء رضایتمندی

مادران باردار

امکانات و تجهیزات بخش:

3 تخت لیبر (درد) ، 2  تخت معاینه، 2 تخت اتاق ایزوله ،4 تخت بهبودی بعد از زایمان، 2 تخت زایمان، 2 تخت مراقبت های مامایی، 1 تخت معاینه زنان،

همچنین کلیه تخت ها مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا است.

 

 

 

.......................................................................................................................................................