بخش تالاسمی

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: خانم دکتر مریم شمسایی (متخصص داخلی)

مسئول بخش: خانم نسیبه یوسفی       کارشناس پرستاری

مکان استقرار: طبقه زیر زمین

شماره تلفن داخلی بخش: 1041

استان هرمزگان سومین استان پرتالاسمی کشور است و جزیره قشم تقریباً 100 بیمـار مبتـلا به تالاسمی تحت درمان دارد. بخش تالاسمی و هموفیلی این

مرکز افتخار دارد که با 7 تخت فعال و کلیه امکانات و تجهیزات کامل تنها مرکزسرویس دهنده به بیماران تالاسمی و هموفیلی جزیره قشم است .کلیه اقدامات

درمانی و مراقبتی بیماران تالاسمی و هموفیلی در این مرکز با ارائه دفاتر بیمه و فرانشیز رایگان انجام می شود. بیماران تالاسمی و هموفیلی تشخیص داده

و ارجاع شده از سایر مراکز درمانـی و متخصصیـن و یا بیمـاران تشخـیص داده شده در همین مرکز پس از ویزیت و رویت پزشک درمانگر درمانگاه "در این بخش تشکـیل پرونـده 

داده و کلیه اطلاعات پـزشکی و دمـوگرافیک آنـان ثــبت می گـردد.پـس از تشکـیـل پرونده " کلیه آموزشهای لازم راجع به بیماری و سیر و مراحلدرمـان توسط

 مسئول بخش به بیمار و همراهان داده می شود .همچنین پمفلت آموزشی در اختیار آنها قرار داده می شود.

ماموریت واحد:

1- افزایش رضایتمندی مراجعین مبتلا به بیماری های خاص تالاسمی و...

2- انجام خدمات مناسب مانند: تزریق خون، تزریق دسفرال وریدی (این دستگاه جهت جلوگیری از رسوب آهن اضافی دربافتهای حیاتی بدن کاربرد دارد) و تهیه

پمپ دسفرال جهت استفاده بیماران تالاسمی

3- آموزش نحوه تزریق دسفرال و رعایت رژیم غذایی مناسب و روش دریافت داروهای آهن زدا

4- آموزش روش های جلوگیری از تولد فرزند تالاسمی ماژور

5- نمونه گیری جهت انجام آزمایشات مخصوص جهت کنترل گلبولهای خونی، فرتین (آهن خون)، آزمایشات ویروسی و....

6آموزش و راهنمایی جهت دریافت دفترچه بیماری های خاص

پزشکان بخش:

آقای دکتر فرامرز صادقی                       متخصص اطفال

آقای دکتر حسین حلال خور                  متخصص داخلی

خانم مریم شمسایی                          متخصص داخلی

خانم دکتر فاطمه کاظمی                      متخصص داخلی

خانم دکتر نگین خوشبخت احمدی        متخصص اطفال

روند پذیرش بیمار جدید:

1-معاینه بیمار توسط متخصص داخلی یا اطفال

2- انجام آزمایش خون و تعیین میزان هموگلوبین بیمار

3- درصورت داشتن هموگلوبین پایین تزریق خون اورژانسی

4- دادن شرح حال و معرفی نامه از طرف پزشک جهت انجمن تالاسمی و انجمن بیماریهای خاص وبیمه جهت صدورکارت تالاسمی و خاص کردن بیمه برای

رایگان شدن هزینه ها

5_ گزارش موارد جدید به مرکز بهداشت قشم ، مرکز آمار بیمارستان و معاونت درمان استان

 

مراحل ارائه خدمات روزانه در مراجعات بیماران به این بخش :

الف ) بیماران تالاسمی

- پذیرش

- انجام نمونه گیری خون جهت آزمایشات CBC و کراس ماچ وآزمایشات بیوشیمی روتین 3 ماهه،6 ماهه و سالیانه

- ویزیت پزشک درمانگاه

- تجویز داروی مورد نیاز بیمار و دریافت آن از داروخانه

- دریافت جواب آزمایشات و رویت پزشک و تشخیص نیاز به خون و میزان خون مورد نیاز بیمار

- ثبت موارد فوق در پرونده بیمار

- رگ گیری بیماران نیازمند به خون

- تحویل خون بیماران از بانک خون بیمارستان و ثبت وکنترل شماره کیسه های خون و گروه خون بیماران و تحویل جهت تزریق آن به بیمار

- مراقبت پرستاری قبل وحین و بعد از تزریق خون

- انجام سایر امور متفـرقه از جمله آموزش استـفاده از پمپ دسـفرال جهت تزریق دسفـرال در منـزل -آموزش و راهنمایی جهت مراجعه و گرفتن دارو و انجـام آزمایشـات لازم

برای سیکل سلها و سیکل تالها - پذیرش و تشکیل پرونده جهت موارد جدید بیماری -گزارش موارد جدید به مراکز بهداشت قشم،مرکز آمار بیمارستان و معاونت درمان استان 

- بایگانی و حفظ پرونده بیمار در همان بخش - درخواست داروهـای خاص مـورد نیـاز بیمـاران تالاسمی بـه داروخانه جهت تهیه(طبق نظر کارشناسی پزشک)

- ثبت مستندات پرستاری و مشاهدات و مراقبتهای انجام شده توسط پرستار

- ترخیص بیمار در همان روز پس از دریافت مراقبتهای لازم

ب ) بیماران هموفیلی

- پذیرش

- ویزیت توسط پزشک متخصص

- دریافت نسخه و تهیه دارو از داروخانه بیمارستان 

- تحویل دارو به پرستار بخش جهت تزریق به بیمار 

- مراقبتهای حین و بعد از تزریق دارو 

- آموزش خوددرمانی و خود مراقبتی به بیماران بالای ۵ سال به همراه بیمار

- ترخیص بیمار پس از انجام مراقبتهای درمانی و پرستاری

- ثبت موارد انجام شده در پرونده بیمار

لازم به ذکر است کلیه بیماران تالاسمی و هموفیلی این مرکز از امکانات تخصصی اطفال، داخلی و قلب و عروق و جراحی و...  بهره مند می باشند و در صورت

نیاز به سایر اقدامات تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع داده می شوند.

 

                                       
........................................................................................................................................