ریکاوری

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: آقای دکترسعید نادری فیروز    متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: نجیب فارسی                 کارشناس اتاق عمل

پرسنل واحد : کاردان و کارشناس بیهوشی ،پرستار ، منشی ، نیروی خدماتی

مکان استقرار: طبقه 1

شماره تلفن داخلی بخش: 1006

پزشکان متخصص بخش:

آقای دکتر سعید نادری فیروز     متخصص بیهوشی

آقای دکتر محسن صحرائیان        متخصص بیهوشی

ماموریت بخش:

ارائه خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی در بالاترین سطح ممکن از نظر کیفی و کمی با جدیدترین روش ها

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 6 تخت ریکاوری، 6 کنسول دیواری مجهز به لاین اکسیژن و ساکشن مرکزی،6 دستگاه فول مانیتورینگ،ترالی اورژانس، دستگاه الکتروشوک ،مانیتورینگ

جهت نشان دادن وضعیت بیماران در اتاق عمل به همراهان

درباره ریکاوری:

ریکاوری به معنی مراقبت پس از اعمال جراحی می باشد و کلیه بیماران بستری،اورژانس و سرپایی پس از اعمال جراحی به صورت بیهوش یا نیمه بیهوش از

اتاق عمل به بخش ریکاوری منتقل شده و پس از هوشیاری کامـل و ثابت شـدن علائم حیاتی به بخش های مربوطـه منتقـل می شـوند. ضمنـاً کلیـه بیمـاران

سرپایی پس از ثابت شدن علایم حیاتی از ریکاوری ترخیص می شوند.

 

........................................................................................................................................................