نام و نام خانوادگی: طاهره گلستانی

تحصیلات:کارشناس علوم اجتماعی