ریکاوری

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر محسن صحرائیان               متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: مطهره درویشی زاده           کارشناس پرستاری

پرسنل واحد : کاردان و کارشناس بیهوشی ،پرستار ، منشی ، نیروی خدماتی

مکان استقرار: طبقه 1

شماره تلفن داخلی بخش: 1006

 

ماموریت بخش:

ارائه خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی در بالاترین سطح ممکن از نظر کیفی و کمی با جدیدترین روش ها

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 6 تخت ریکاوری، 6 کنسول دیواری مجهز به لاین اکسیژن و ساکشن مرکزی،6 دستگاه فول مانیتورینگ،ترالی اورژانس، دستگاه الکتروشوک ،مانیتورینگ

جهت نشان دادن وضعیت بیماران در اتاق عمل به همراهان

درباره ریکاوری:

ریکاوری به معنی مراقبت پس از اعمال جراحی می باشد و کلیه بیماران بستری،اورژانس و سرپایی پس از اعمال جراحی به صورت بیهوش یا نیمه بیهوش از

اتاق عمل به بخش ریکاوری منتقل شده و پس از هوشیاری کامـل و ثابت شـدن علائم حیاتی به بخش های مربوطـه منتقـل می شـوند. ضمنـاً کلیـه بیمـاران

سرپایی پس از ثابت شدن علایم حیاتی از ریکاوری ترخیص می شوند.

......................................................................................................................................

مطالب پیشنهادی: مراقبتهای قبل و بعد از بیهوشی،  مراقبت از بخیه

«اتاق عمل»

«بخش های بستری»

«صفحه اصلی»