صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > رادیولوژی و سونوگرافی و سی تی اسکن 

بخش رادیولوژی و سونوگرافی

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: آقای دکتر رضا خزائیان                  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و CT Scan

مسئول بخش: عبدالجلیل کاملی قشمی         کارشناس رادیولوژی

پرسنل واحد :کارشناس و تکنسین رادیولوژی ،گزارش نویس

مکان استقرار: طبقه همکف

شماره تلفن داخلی بخش:  1045 - 1008

متخصصین بخش:

دکتر رضا خزائیان               متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و CT Scan

دکتر بهمن رسولی           متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و CT Scan

دکتر زهرا جهانگیری          متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و CT Scan

ماموریت بخش:

1-انجام گرافی های کلیه بیماران بستری و سرپای که به روش دیجیتال و ثبت در سیستم HIS انجام می گیرد.

2- انجام سونوگرافی جهت بیماران بستری و سرپایی با 2 دستگاه بصورت Color Doppler جهت بررسی عروق و ماهیت توده ها و Gray Scale جهت بررسی

موارد ژنرال مانند: حاملگی های ساده و نسج نرم و احشاء شکم و لگن

3- ارتقاء خدمات رادیولوژی و سونوگرافی جهت افزایش رضایتمندی مراجعین

4- استفاده از دستگاه PACS  جهت ارسال تصاویر گرافی به کلیه بخش ها و واحد ها

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 2 دستگاه سونوگرافی Color Doppler و معمولی  و 1 دستگاه رادیولوژی دیجیتال ، یک دستگاه فلوروسکوپی و یک دستگاه رادیولوژی پرتابل و نیز یک دستگاه سی تی اسکن 16 Slice (برش) با امکان آنژیوگرافی

 

اقدامات آتی:

راه اندازی دستگاه ماموگرافی


.......................................................................................................................................................