اعتباربخشی( ACCREDITATION )  

برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافـزون در بخش سلامت، هماهنگ با سایر اولویـت های وزارت متبوع همچون ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات، راهی نو جهت کسب اطمینـان از عملکـرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسـوی دست اندرکاران این حوزه قـرار داده است.اعتبـاربخشی ابزاری معتبـر و جامع و سیستماتیک برای دستیابی به این منظور است. از سوی دیگر اعتباربخشی می تواند به عنوان نقشه راهنمایی برای مدیران و مجریان به منظور دست یابی به سازمانی با نتایج متوازن، ایمن و با کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.      

اعتبار بخشی چیست؟

  به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهـایی که بر بهبـود مداوم کیفیـت ، محـوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد .اعتباربخشی  برای تشریح کیفیت خدمـات بهداشتی درمانـی و به عنوان مبنای تفـکر آن بـه کار گرفته می شود.خــط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اسـاس ( اعتباربخشی ) را تشکیل می دهدیکی از اهداف اصلی اعتباربخشی تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می باشد. بارزترین حقوق انسان ها حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها، هنگام دریافت خدمات است.

بیمارستان پیامبراعظم (ص) قشم بعنوان تنها مرکز درمانی وپزشکی در جزیره قشم افتخار آن را دارد که با درجه یک اعتبار بخشی ملی ایران در خدمت مردم شریف جزیره و مسافران عزیزو مراجعین محترم باشد.


اهـــداف کــــلان بیـــــمارستــان

 

بیـــانیه مامـــــوریت بیــــمارستــان

 

ســـیاست های اصلـــی بیــــمارستـان