صفحه اصلی > ریاست  > ریاست بیمارستان 

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم هروآبادی

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی

شماره تماس: داخلی 1003

 

« گواهینامه ها و افتخارات بیمارستان » 

« صفـحه اصـلی »