صفحه اصلی > ریاست  > ریاست بیمارستان 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی اسماعیلی

مدرک تحصیلی: پزشک داروساز

شماره تماس: داخلی 1003

 

« گواهینامه ها و افتخارات بیمارستان » 

« صفـحه اصـلی »