صفحه اصلی > برنامه پزشکان 

 

برنامه  پزشکان متخصص  -   کلینیک تخصصی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم تیر ماه    1400 - درمانگاه صبح

تاریخ

روز

جراحی

زنان وزایمان

ارتوپد

گوش ،حلق وبینی

چشم

پوست  مو

مغزواعصاب

ا طفال

داخلی

ارولوژی

قلب وعروق

اعصاب وروان

مراقبت از مادر

دیابت

1

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

--

خنیفر

هروآبادی

مظاهری

آفاق نیا

--

خانم کارگر

--

2

چهارشنبه

عبدالقاسمی

مهدی قلب

--

رستمی

اکران

--

--

-

عزیزی

مظاهری

--

شریف زاده

خانم کارگر

--

3

پنجشنبه

-

--

--

--

--

--

 

 

--

 

 

--

 

--

4

جمعه

 

--

--

--

 

--

 

 

--

 

 

 

 

--

5

شنبه

--

بهشتی

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عامرنیا

--

مسعودی

شریف زاده

خانم کارگر

--

6

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

--

خطیبی

عامرنیا

--

دین پرور

--

خانم کارگر

--

7

دوشنبه

--

بهشتی

--

--

اکران

--

--

صادقی

عزیزی

--

دین پرور

--

خانم کارگر

عزیزی

8

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

--

خنیفر

هروآبادی

مظاهری

دین پرور

خسروی منش

خانم کارگر

--

9

چهارشنبه

--

مرادی

--

رستمی

اکران

--

--

صادقی

عزیزی

مظاهری

--

شریف زاده

خانم کارگر

--

10

پنجشنبه

--

--

--

--

 

--

--

 

--

 

 

--

--

--

11

جمعه

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

 

 

--

--

12

شنبه

--

آشوری

--

رستمی

اکران

امیدوند

 

خنیفر

عامرنیا

--

مسعودی

شریف زاده

خانم کارگر

 

13

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطیبی زاده

عامرنیا

--

آفاق نیا

خسروی منش

خانم کارگر

 

14

دوشنبه

--

بهشتی

--

--

اکران

--

--

صادقی

عزیزی

--

آفاق نیا

--

خانم کارگر

عزیزی

15

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

رضایی

خنیفر

هروآبادی

مظاهری

آفاق نیا

خسروی منش

خانم کارگر

--

16

چهارشنبه

--

آشوری

--

 رستمی

اکران

--

     نوارعصب

صادقی

عزیزی

مظاهری

--

شریف زاده

خانم کارگر

--

17

پنج شنبه

--

--

--

--

 

--

--

 

--

--

 

--

 

--

18

جمعه

--

--

--

--

 

--

 

 

--

--

 

--

 

--

19

شنبه

--

آشوری

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عامرنیا

--

مسعودی

شریف زاده

خانم کارگر

--

20

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطبیی زاده

عامرنیا

--

آفاق نیا

خسروی منش

خانم کارگر

--

21

دوشنبه

--

بهشتی

--

--

اکران

--

--

صادقی

عزیزی

--

آفاق نیا

--

خانم کارگر

عزیزی

22

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

 رضایی

خنیفر

هروآبادی

مظاهری

دین پرور

خسروی منش

خانم کارگر

--

23

چهارشنبه

--

آشوری

--

رستمی

اکران

--

نوارعصب

صادقی

عزیزی

مظاهری

--

شریف زاده

خانم کارگر

--

24

پنج شنبه

--

--

--

--

--

--

--

 

 

--

 

 

 

--

25

جمعه

--

--

--

--

--

--

 

 

 

--

 

 

 

--

26

شنبه

--

آشوری

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عامرنیا

--

مسعودی

شریف زاده

خانم کارگر

--

27

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطیبی زاده

عامرنیا

--

آفاق نیا

خسروی منش

خانم کارگر

--

28

دوشنبه

عبدالقاسمی

بهشتی

--

--

اکران

--

--

صادقی

عزیزی

--

آفاق نیا

--

خانم کارگر

عزیزی

29

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

 

رضایی

خنیفر

هروآبادی

مظاهری

آفاق نیا

خسروی منش

خانم کارگر

 

30

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

پنج شنبه