صفحه اصلی > برنامه پزشکان 

برنامه  پزشکان متخصص  -   کلینیک تخصصی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم اسفند ماه    99 - درمانگاه صبح

تاریخ

روز

جراحی

زنان وزایمان

ارتوپد

گوش ،حلق وبینی

چشم

پوست  مو

مغزواعصاب

ا طفال

داخلی

جراح مغزواعصاب

قلب وعروق

اعصاب وروان

ارولوژی

دیابت

1

جمعه

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

شنبه

--

بهشتی

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عامرنیا

--

مسعودی

شریف زاده

--

--

3

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطیبی زاده

عامرنیا

--

آفاق نیا

خسروی منش

--

--

4

دوشنبه

اکبرنژاد

بهشتی

--

رستمی

اکران

--

--

احمدی

گوهر دهی

--

آفاق نیا

--

--

گوهر دهی

5

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

رضایی

خنیفر

هروآبادی

--

دین پرور

خسروی منش

مظاهری

--

6

چهارشنبه

 

مهدی قلب

--

رستمی

اکران

--

--

احمدی

عزیزی

--

تست ورزش

شریف زاده

مظاهری

--

7

پنجشنبه

 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

--

--

8

جمعه

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

9

شنبه

--

بهشتی

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عامرنیا

مشعری

مسعودی

شریف زاده

--

--

10

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطیبی زاده

عامرنیا

--

دین پرور

خسروی منش

--

--

11

دوشنبه

اکبرنژاد

بهشتی

--

رستمی

اکران

--

--

احمدی

گوهردهی

مشعری

آفاق نیا

--

--

گوهردهی

12

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

رضایی

خنیفر

هروآباد ی

--

آفاق نیا

خسروی منش

مظاهری

--

13

چهارشنبه

--

مهدی قلب

--

رستمی

اکران

--

نوارعصب

احمدی

عزیزی

--

تست ورزش

شریف زاده

مظاهری

--

14

پنجشنبه

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

جمعه

--

--

--

--

--

--

--

--

 

--

--

--

--

--

16

شنبه

--

بهشتی

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عامرنیا

مشعری

مسعودی

شریف زاده

--

--

17

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطیبی زاده

عامر نیا

--

آفاق نیا

خسروی منش

--

--

18

دوشنبه

اکبرنژاد

بهشتی

--

رستمی

اکران

--

--

احمدی

گوهردهی

مشعری

آفاق نیا

--

--

  گوهردهی

19

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

رضایی

خنیفر

هروآبادی

--

دین پرور

خسروی منش

مظاهری

--

20

چهارشنبه

 

--

--

--

اکران

--

نوارعصب

--

عزیزی

--

--

--

مظاهری

--

21

پنجشنبه

 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

22

جمعه

--

--

--

--

--

--

--

-

--

--

--

--

--

--

23

شنبه

--

بهشتی

 

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عامرنیا

مشعری

مسعودی

شریف زاده

--

--

24

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطیبی

عامرنیا

--

آفاق نیا

خسروی منش

--

--

25

دوشنبه

اکبرنژاد

بهشتی

--

رستمی

اکران

--

--

احمدی

گوهردهی

مشعری

آفاق نیا

--

--

گوهردهی

26

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

رضایی

خنیفر

هروآبادی

--

آفاق نیا

خسروی منش

مظاهری

 

27

چهارشنبه

--

مهدی قلب

--

رستمی

اکران

--

نوارعصب

 

عزیزی

--

تست ورزش

شریف زاده

 

 

28

پنج شنبه

--

--

--

--

--

--

--

 

 

--

 

--

 

 

29

جمعه

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

--