بخش نوزادان و کودکان

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش:  دکتر فرامرز صادقی   متخصص اطفال

سرپرستار بخش: فائقه عباسی       کارشناس پرستاری 

تعداد پرسنل واحد : پرستار، بهیار، نیروی خدمات 

مکان استقرار: طبقه 2

شماره تلفن داخلی بخش: 1019

ماموریت بخش:

1-ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین

2- ارائه خدمات به نوزادان نارس و نوزادان هیپر بیلی روبینی(افزایش زردی با بیلی روبین خون) و پرستاری از کودکان و نوزادان بیمار و پیشگیری از صدمات جبران ناپذیر به نوزاد

3- ارائه خدمات مناسب درمانی ، تخصصی به کلیه اطفال و نوزادان مراجعه کننده

امکانات و تجهیزات بخش:

5 تخت فتوتراپی ،4 تخت نوزادان، 13 تخت کودکان و 2 تخت تعویض خون نوزاد، اتاق ایزوله با تجهیزات کامل ،اتاق با فضای بازی کودک،اتاق استراحت مادران کودکان ونوزادان بیمار، همچنین کلیه تخت ها مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا است.                                                                                                                                    .