بخش مراقبت های ویژه قلبی )CCU(

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر احمد مسعودی      متخصص قلب و عروق

سرپرستار بخش:  سامیه ملاحی       کارشناس پرستاری

پرسنل واحد : پرستار ، منشی بخش  ، نیروی خدمات 

مکان استقرار: طبقه 3

شماره تلفن داخلی بخش: 1039

ماموریت بخش:

ارتقاء سلامت بیماران قلبی

افزایش رضایتمندی بیماران

ارائه خدمات مناسب به بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه قلبی و تنفسی دارند

در بخش CCU کلیه تجهیزات و امکانات جهت ارائه خدمات ویژه قلبی)CCU(و (ICD) تنفسی جهت بیماران جراحی ،داخلی و داخلی قلب وجود دارد.

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 8 تخت بستری مجهز به سیستم احضار پرستار،اکسیژن ، ساکشن و مانیتورینگ مرکزی ، اتاق ایزوله با کلیه تجهیزات مجزا