بخش مراقبت های ویژه (ICU):

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر محسن صحرائیان      متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: محسن سفاری لافتی        کارشناس پرستاری

پرسنل واحد : پرستار ، نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه 1              شماره تلفن داخلی بخش: 1089

ماموریت بخش:

      ارتقاء سلامت بیماران

       افزایش رضایتمندی بیماران