• تاریخچه:
  • بیمارسـتان تخصصـی پیامبر اعـظم (ص) جزیره قشـم با فضـایی به مساحت 19000 متر مربـع و زیر بنـای 15000 متـر مربع در 4 طبـقه بعـلاوه زیر زمـین ، در شهرک نریمان، نرسیده به پدافند هوایـی واقـع شده است. ساخت این مرکز درمانی از آبان ماه سال 1388 آغاز و با پیگیری های مستمـر جنـاب آقای دکتـر سیدحسن قاضـی زاده هاشمی (وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشـکی کشـور) و جناب آقـای مهنـدس اکبــرترکان )نماینده محترم ریـاسـت جمهوری در مناطـق آزاد) در پـایـان سال 1393 اقدامـات لازم جـهت راه انـدازی بیمارسـتان انـجام گردیـد.
  •  
  • با حضـور و دستـور جنـاب آقـای دکتـر حسـن روحــانـی(ریاست محترم جمهوری) در فروردیـن ماه سـال 1394، برنامـه ریزی های عملیاتی لازم جهت راه انـدازی سـریـع بیمارستان صورت گرفـت، در این راستـا با تـلـاشهـای جنـاب آقای دکتـر محمـد شکاری (ریاسـت محتـرم دانشگـاه علوم پزشکـی استـان هرمـزگاندر کمتـر از یک مـاه) بیمـارستان به بهـره بـرداری و به طـور رسمی در خرداد ماه 1394 جهت استفاده مردم شریف جزیره قشم افتتـاح شد.
  •  
  •  این بیمارستان بزرگترین و مهمتـرین مـرکز درمانـی جزیره زیبای قشـم محسوب می شـود که با ایجاد فضای جدید، تجهیزات کاملاً تخصصی، استاندارد و با ارائه خدمات به صورت دولتی، تحولی عظیم در زیر بنای سلامت مردم جزیره قشم ایجاد نموده است. این مرکز در حال حاضر دارای 128 تخت در بخـش های تخـصصی CCU(مراقبت های ویژه قلبی) ،ICU (مراقبـت های ویژه مغزی)، داخـلی، جراحـی،اورژانــس، نـوزادان و اطـفال، زنـان ، بلـوک زایـمان، ریکـاوری، استـریلیزاسیون مـرکزی، تالاسمـی، همـودیالیز، آزمایشگــاه، رادیــولوژی و سـونـوگـرافـی و داروخـانه شبانه روزی، به صورت 24 ساعته فعال و به ارائه خدمات می پردازد.