بخش تالاسمی

سال تاسیس: 1394

مسئول بخش: نهضت یکتاپور(کارشناس پرستاری)

مکان استقرار: طبقه زیر زمین (شماره تلفن داخلی بخش: 1041) استان هرمزگان سومین استان پرتالاسمی کشور است و جزیره قشم تقریباً 100 بیمـار مبتـلا به تالاسمی تحت درمان دارد. بخش تالاسمی و هموفیلی این مرکز افتخار دارد که با 7 تخت فعال و کلیه امکانات و تجهیزات کامل تنها مرکزسرویس دهنده به بیماران تالاسمی و هموفیلی جزیره قشم است .کلیه اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران تالاسمی و هموفیلی در این مرکز با ارائه دفاتر بیمه و فرانشیز رایگان انجام می شود. بیماران تالاسمی و هموفیلی تشخیص داده و ارجاع شده از سایر مراکز درمانـی و متخصصیـن و یا بیمـاران تشخـیص داده شده در همین مرکز پس از ویزیت و رویت پزشک درمانگر درمانگاه "در این بخش تشکـیل پرونـده داده و کلیه اطلاعات پـزشکی و دمـوگرافیک آنـان ثــبت می گـردد.پـس از تشکـیـل پرونده " کلیه آموزشهای لازم راجع به بیماری و سیر و مراحلدرمـان توسط مسئول بخش به بیمار و همراهان داده می شود .همچنین پمفلت آموزشی در اختیار آنها قرار داده می شود.

ماموریت واحد:

1- افزایش رضایتمندی مراجعین مبتلا به بیماری های خاص تالاسمی و...

2- انجام خدمات مناسب مانند: تزریق خون، تزریق دسفرال وریدی (این دستگاه جهت جلوگیری از رسوب آهن اضافی دربافتهای حیاتی بدن کاربرد دارد) و تهیه

پمپ دسفرال جهت استفاده بیماران تالاسمی

3- آموزش نحوه تزریق دسفرال و رعایت رژیم غذایی مناسب و روش دریافت داروهای آهن زدا

4- آموزش روش های جلوگیری از تولد فرزند تالاسمی ماژور

5- نمونه گیری جهت انجام آزمایشات مخصوص جهت کنترل گلبولهای خونی، فرتین (آهن خون)، آزمایشات ویروسی و....

6- آموزش و راهنمایی جهت دریافت دفترچه بیماری های خاص

 

روند پذیرش بیمار جدید:

1-معاینه بیمار توسط متخصص داخلی یا اطفال

2- انجام آزمایش خون و تعیین میزان هموگلوبین بیمار

3- درصورت داشتن هموگلوبین پایین تزریق خون اورژانسی

4- دادن شرح حال و معرفی نامه از طرف پزشک جهت انجمن تالاسمی و انجمن بیماریهای خاص وبیمه جهت صدورکارت تالاسمی و خاص کردن بیمه برای

رایگان شدن هزینه ها

5_ گزارش موارد جدید به مرکز بهداشت قشم ، مرکز آمار بیمارستان و معاونت درمان استان

 

مراحل ارائه خدمات روزانه در مراجعات بیماران به این بخش :

الف ) بیماران تالاسمی

- پذیرش

- انجام نمونه گیری خون جهت آزمایشات CBC و کراس ماچ وآزمایشات بیوشیمی روتین 3 ماهه،6 ماهه و سالیانه

- ویزیت پزشک درمانگاه

- تجویز داروی مورد نیاز بیمار و دریافت آن از داروخانه

- دریافت جواب آزمایشات و رویت پزشک و تشخیص نیاز به خون و میزان خون مورد نیاز بیمار

- ثبت موارد فوق در پرونده بیمار

- رگ گیری بیماران نیازمند به خون

- تحویل خون بیماران از بانک خون بیمارستان و ثبت وکنترل شماره کیسه های خون و گروه خون بیماران و تحویل جهت تزریق آن به بیمار

- مراقبت پرستاری قبل وحین و بعد از تزریق خون

- انجام سایر امور متفـرقه از جمله آموزش استـفاده از پمپ دسـفرال جهت تزریق دسفـرال در منـزل -آموزش و راهنمایی جهت مراجعه و گرفتن دارو و انجـام آزمایشـات لازم

برای سیکل سلها و سیکل تالها - پذیرش و تشکیل پرونده جهت موارد جدید بیماری -گزارش موارد جدید به مراکز بهداشت قشم،مرکز آمار بیمارستان و معاونت درمان استان 

- بایگانی و حفظ پرونده بیمار در همان بخش - درخواست داروهـای خاص مـورد نیـاز بیمـاران تالاسمی بـه داروخانه جهت تهیه(طبق نظر کارشناسی پزشک)

- ثبت مستندات پرستاری و مشاهدات و مراقبتهای انجام شده توسط پرستار

- ترخیص بیمار در همان روز پس از دریافت مراقبتهای لازم

ب ) بیماران هموفیلی

- پذیرش

ویزیت توسط پزشک متخصص

دریافت نسخه و تهیه دارو از داروخانه بیمارستان 

- تحویل دارو به پرستار بخش جهت تزریق به بیمار 

- مراقبتهای حین و بعد از تزریق دارو 

آموزش خوددرمانی و خود مراقبتی به بیماران بالای ۵ سال به همراه بیمار

- ترخیص بیمار پس از انجام مراقبتهای درمانی و پرستاری

- ثبت موارد انجام شده در پرونده بیمار

لازم به ذکر است کلیه بیماران تالاسمی و هموفیلی این مرکز از امکانات تخصصی اطفال، داخلی و قلب و عروق و جراحی و...  بهره مند می باشند و در صورت

نیاز به سایر اقدامات تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع داده می شوند.