داروخانه:

سال تاسیس:1394

مسئول بخش: دکتر مریم فرجی (داروساز)

تعداد پرسنل: 11 نفر

مکان استقرار : طبقه همکف

شماره تلفن داخلی: 1055

ماموریت واحد:

تهیه اقلام داروی و تجهیزات بیمارستانی به صورت 24 ساعته جهت بیماران بستری و ارائه خدمات دارویی به بیماران سرپـایی و ارتقاء سطـح رضایتمندی کمی و کیفی خدمات

درباره بخش:

داروخانه بیمارستان دارای 3 انبار مجزا شامل سرپایی ،انباربستری و انبار مرکزی می باشدکه تامین کننده کلیه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بیمارستان و به صورت شبانه روزی فـعال می باشد. در بخش سرپایی داروخـانه ، خدمات مربـوط به مشاوره دارویی ، ساخت داروهای ترکیبـی توسط داروساز و تاییـد و ارائه اقلام دارویی به صورت روزانه در بخش داروخانه بستری انجام می گیرد.با توجه به  اجرای برنامه نظـام تحـول سلامت کلیـه اقلام داروی و تـجهیزاتی بیماران بستری در بیمارستان توسط واحد داروخانه تامین می گرددو با تعرفه بیمه ای جهت بیماران بستری محاسبه می گردد.