نام و نام خانوادگی : دکتر مجتبی اسمعیلی

مدرک تحصیلی : پزشک داروساز