سوپروایزر آموزش

خانم مرضیه سیفی (کارشناس پرستاری)

سوابق کاری:

مسئول بخش جنرال (زنان، اطفال، داخلی، جراحی، سی سی یو و آی سی سو بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

         مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

         کارشناس مسئول اعتبار بخشی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

      سوپروایزر بالینی و آموزشی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قش 

          کارشناس پرستاری بیمارستان خلیلی شیراز 

          سوپروایزر بالینی و پرستار بخش ICU بیمارستان کودکان بندرعباس 

 

سوپروایزر های بالینی

(خانم نرگس روح الامینی (کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

          پرستار بخش اورژانس بیمارستان 

          مسئول بخش اورژانس بیمارستان 

          سوپروایزر در گردش 

 

(خانم صدیقه کمالی (کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

         سرپرستار بخش CCU

          سرپرستار بخش جنرال

        سوپروایزر بالینی

 

(آقای صفی اله روح الامینی (کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

         مسئول اتاق عمل بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

          سوپروایزر و مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

       مترون بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

         مسئول اعتبار بخشی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

          پرستار نمونه شهرستان قشم در سال 81

          پرستار نمونه استان هرمزگان در سال 91

      مدیر داخلی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم 1396 -1400

 

 آقای رضا کهن شهری (کارشناس پرستاری)

:سوابق کاری

کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان

کارشناس پرستاری بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

مسئول اورژانس بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

 

(خانم بی بی سعاد مسقطی (کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

          پرستار در بخش های جنرال، اطفال و نوزادان