همکار محترم فرم گزارش دهی خطا در راستای ارتقاء ایمنی بیماران و اهمیت اثر بخشی یادگیری از خطا ایجاد شده است. فرم حاضر فقط توسط مسئول ایمنی بیمار قابل دسترسی است و کاربر / پرسنل دیگری قابلیت دسترسی به آن را ندارد. لذا با اطمینان از عدم سرزنش یا توبیخ ، خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز خطاهای مشابه در آینده ، خطاهایی که در محیط کاری خود مشاهده می کنید را با استفاده از فرم زیر ثبت نمائید.
در صورت تمایل مشخصات خود را وارد نمائید: