بخش فیزیوتراپی

سال تاسیس: 1395

مسئول فنی : آقای سهام عسکری (فیزیوتراپیست)

مسئول بخش: آقای سهام عسکری  

مکان استقرار بخش: طبقه زیر زمین

ساعات کار:همه روزه صبح ها به جز روزهای تعطیل

اهداف بخش:

انجام اقدامات روتین فیزیوتراپی از قبیل : الکتروتراپی، مادون قرمز،گرمای مرطوب)HOT PEAK(، گرمای عمقی(اولتراسوند) در جهت کاهش درد عظلاتو مفاصل، کاهش اسپاسم عظلات ،بهبود دامنه حرکتی مفاصل، استقلال هر چه سریعتر بیمار جهت برگشت به فعالیت روزمره.