بخش دیالیز:

سال تاسیس: 1394

مسئول بخش: فرشته فاطمی    (کارشناس پرستاری)

پرسنل واحد : پرستار ، نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه زیرزمین (شماره تلفن داخلی بخش: 1036)

 

ماموریت واحد:

 افزایش رضایتمندی مراجعین به بخش همودیالیز با نارسایی مزمن کلیه.

  پذیرش بیماران در صورتیکه آزمایشات HBS  منفی باشد و در صورت مثبت بودنHBS انتقال بیماران به مرکز جیجیان.

  ثبت واکسیناسیون شروع و تاریخ آن در دفتر واکسیناسیون .

  آموزش و راهنمایی جهت صدور دفترچه بیماریهای خاص.

  آموزش نحوه مراقبت از فستیول – گرافت و کاتتر به بیماران.

  آموزش رعایت رژیم غذایی مناسب و محدود کردن مصرف مایعات.

 مشخصات بیمار به همراه آدرس در دفتر پذیرش بخش ثبت می شود.

  انجام آزمایشات جهت کفایت دیالیز.

  مراقبت پرستاری حین و پس از دیالیز.

 ترخیص بیماران پس از انجام دیالیز و مراقبتهای درمانی و پرستاری .

امکانات و تجهیزات بخش:

دستگاهR.O مجزا بودن اتاق  ، تعداد 5 تخت و 4 دستگاه همودیالیز.